Vad är RESPI?

Syftet med RESPI är dels att du som intressent, på ett och samma ställe, enkelt ska kunna ta del av information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar och dels att du ska kunna hitta information som kan behövas för att förebygga självmord, t.ex.:

    • • Information om aktuella riskgrupper
    • • Information om utbildningar i självmordsprevention
    • • Exempel på handlingsplaner
    • • Exempel på självmordspreventivt arbete i kommunerna
    • • Exempel på vad och hur man kan utvärdera

Målgruppen för RESPI är bred, och inkluderar allt från myndigheter till regionala eller kommunala verksamheter, samt privata företag och intresseorganisationer.

RESPI är uppdelad på fyra sektioner:

Under Insatser kan du läsa om de olika förutsättningar och insatser som rekommenderas. Varje rekommenderad insats beskrivs i två till tre nivåer. Den första nivån är mest konkret och lättillgänglig och består av en lättläst och kortfattad beskrivning av de insatser som rekommenderas, antingen som en förutsättning eller evidensbaserad insats. För varje insats ges olika exempel på specifika åtgärder. Om du vill förkovra dig ytterligare i en specifik insats, klicka då på ”Läs mer” för att komma till nästa nivå som är en fördjupning och som även redogör för den referenslitteratur som ligger till grund för insatsen.

Under Om Suicid kan du ta del av en nulägesbeskrivning som bland annat innefattar nationell statistik samt orsaker till och konsekvenser av suicidhandlingar. 

Resurser är en samlingssida där du kan du ta del av stöddokument för att ta fram suicidpreventiva handlingsplaner samt läsa befintliga handlingsplaner. 

Om RESPI är ett avsnitt som ger ytterligare bakgrund till varför RESPI tagits fram. Där kan du fördjupa dig i metodbeskrivning, litteraturöversikt och ta del av samtliga referenser. 

NYHETER

2021-04-19 Evidensunderlag och rekommendationer under området Skolbaserade insatser samt området Hjälp- och stödinsatser (tidigare kallat Hjälp- och stödlinjer). Mindre bug-fixar och visuella uppdateringar.

Alla nyheter »