Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Insatser i arbetslivet​

Beskrivning: Samtliga arbetsgivare har ett ansvar för sina anställdas arbetsmiljö. Förutom att minska risken för skador och olyckor bör arbetsmiljöarbetet även vara inriktat på psykisk hälsa, välmående och sociala behov. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utarbetar riktlinjer för arbetsmiljöarbetet inom regionerna och kommunerna. De senaste riktlinjerna handlar om kränkande behandling och trakasserier, exempelvis av sexuell sort. Dock saknas riktlinjer för arbetsgivarens ansvar för personal som drabbas av suicidala kriser (som exempelvis kommunicerar suicidala tankar eller självskadande beteenden). Det kan handla om den enskilde medarbetarens suicidtankar eller suicidförsök eller den kris som uppstår när en medarbetare tar sitt liv. Vid vissa arbetsplatser är personalen även drabbad av patienters/klienters hot om suicid, och fullbordade suicid.

Det finns exempel på riktlinjer och rutiner som redan tillämpas. Exempel på arbetsplatser där hot kan förekomma är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan där det händer att klienter hotar med att ta sina liv och man har därför utarbetat riktlinjer för hur personalen ska hantera sådana incidenter. Inom den psykiatriska vården finns också rutiner för händelser där en patient tar sitt liv, eftersom det är en påfrestande situation som många anställda ställs inför. Behovet av dessa rutiner reflekteras i viss utsträckning av forskning, då det finns viss (blandad) evidens för att arbetslöshetsstöd och relaterade lagstiftningar och skattelättnader (exempelvis a-kassa), samt högre minimilöner, kan ha suicidpreventiva effekter (Ishimo et al, 2021; Shand et al, 2022).

Exempel på åtgärder:

  • Utarbeta centrala och lokala riktlinjer för hur man ska hantera anställdas allvarliga självmordstankar eller suicid.
  • Utarbeta centrala och lokala riktlinjer för hur personal ska agera när någon (patient/klient/medarbetare) hotar att ta sitt liv.