Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Tillgängliggöra utbildningar i suicidprevention

Beskrivning: Att relevant och aktuell kunskap om suicid och suicidprevention sprids brett i samhället är en förutsättning för det suicidförebyggande arbetet. På grund av suicidproblematikens komplexitet, så som att suicidalitet inte enbart orsakas av specifika sjukdomar eller tillstånd utan en rad olika typer av riskfaktorer och olika former av lidande, krävs ökade kunskaper i alla människonära yrkesgrupper. Dessa yrkesgrupper kan vara till exempel lärare och poliser, liksom anställda inom Försäkringskassan eller brandförsvaret.

Det finns ett antal utbildningar i suicidprevention som hålls av olika utbildare och för olika målgrupper i landet men det saknas samlad information om utbildningarnas innehåll och målgrupper. Det gör det svårt för dem som önskar utbildning att hitta rätt och bedöma om utbildningarna täcker behovet av kunskapsutveckling. En sammanställning om tillgängliga utbildningarnas mål och innehåll skulle också underlätta för andra verksamheter som önskar öka sin kompetens inom det suicidpreventiva arbetsområdet.

Exempel på åtgärder:

  • Kartlägga tillgängliga suicidpreventiva utbildningar samt bedöma om det finns behov som inte tillgodoses.
  • Sammanställa information om utbildningarnas innehåll, tillhandahållande, kursledare, och andra relevanta uppgifter. Sammanställningen bör tillhandahållas på ett för avnämarna lättillgängligt sätt (eventuellt via webben).
  • Kartlägga eventuella brister och kunskapsluckor inom forskning och liknande källor till erfarenhet, för att identifiera eventuella behov av ytterligare forskning/kunskap. Det är möjligt att forskare själva inte har tillräckligt med kunskap om en viss riskgrupp för att kunna konceptualisera en insats eller erbjuda en utbildning som skulle gynna gruppen i fråga.   
Back to top