FÖRDJUPNING NIVÅ 1

Hjälp- och stödinsatser

Hjälp- eller stödinsatser för suicidala personer i form av telefonlinjer, samtalsgrupper eller onlineforum finns både i Sverige och i andra länder. Olika insatser kan dock ha olika målgrupper. Olika stödinsatser kan ha olika målgrupper. Många är öppna för alla men andra kan kräva remiss. 

Evidens kring effekten av telefonstödlinjer har dokumenterats av Zalsman m.fl. (2016) men bedömdes vara svag eller eventuellt måttlig. I den aktuella sökningen identifierades ytterligare två relevanta systematiska översikter, som totalt inkluderade två originalstudier. Utöver studier som utvärderat telefonstödlinjer identifierades också 10 studier om ”peer support groups” där både ledare och deltagare har personlig erfarenhet av självmord.

Två studier utvärderade telefonlinjer som kombinerades med andra parallella insatser. I den ena studien riktades telefonlinjen till poliser i Kanada, och utvärderades med positiva resultat, dock i en icke-kontrollerad design. I den andra studien utvärderades en telefonlinje riktad till äldre personer med remiss, och kombinerades med andra insatser. Insatsen utvärderades i en mindre kontrollerad pre-post-design men visade inte på några suicidpreventiva effekter. Sammantaget bedöms hjälp- och stödlinjer ha svag evidens, eftersom studierna är motsägande och av låg kvalitet. Det bör dock tilläggas att det kan vara mycket svårt att utvärdera effekten av telefonlinjer dit användare ringer anonymt, eftersom det inte finns någon möjlighet till uppföljning. Det är därför möjligt att sådana insatser är effektiva utan att det finns evidensunderlag för det. Inga studier om peer support groups hade utvärderats på utfallen självmordsförsök eller fullbordade självmord och bedöms därmed inte ha evidens.