FÖRDJUPNING NIVÅ 1

Hjälp- och stödlinjer

Telefonbaserade hjälp- eller stödlinjer för suicidala personer har tagits fram såväl i Sverige som i andra länder. Olika stödlinjer kan dock ha olika målgrupper. Vissa kräver exempelvis bokning i förväg eller remiss från läkare. Vissa linjer tar heller inte emot samtal, utan ringer istället upp klienter regelbundet för att erbjuda socialt stöd och information.

Evidens kring effekten av hjälplinjer har dokumenterats av Zalsman m.fl. (2016) men bedömdes vara svag eller eventuellt måttlig. I den aktuella sökningen identifierades ytterligare två relevanta systematiska översikter, som totalt inkluderade två originalstudier. Ingen av insatserna utvärderades isolerat från andra parallella insatser. 

I den ena studien riktades telefonlinjen till poliser i Kanada, och utvärderades med positiva resultat, dock i en icke-kontrollerad design. I den andra studien utvärderades en telefonlinje riktad till äldre personer med remiss, och kombinerades med andra insatser. Insatsen utvärderades i en mindre kontrollerad pre-post-design men visade inte på några suicidpreventiva effekter. Sammantaget bedöms hjälp- och stödlinjer ha svag evidens, eftersom studierna är motsägande och av låg kvalitet. Det bör dock tilläggas att det kan vara mycket svårt att utvärdera effekten av telefonlinjer dit användare ringer anonymt, eftersom det inte finns någon möjlighet till uppföljning. Det är därför möjligt att sådana insatser är effektiva utan att det finns evidensunderlag för det.