FÖRDJUPNING NIVÅ 1

Medierapportering

Media (i synnerhet massmedia) har potentialen att både främja och stjälpa suicidprevention.  Å ena sidan kan medierapportering av suicid leda till imitativa beteenden, exempelvis då rapporteringen är detaljerad och sensationellt skriven. Å andra sidan kan massmedia användas för att driva igenom suicidpreventiva kampanjer, exempel-vis genom att sprida kunskap om psykisk hälsa. Evidensen som dokumenterats av Zalsman m.fl. (2016) är dock relativt sparsam, men pekar ändå på att mediakampanjer är effektiva.

I den aktuella sökningen identifierades ytterligare fyra relevanta systematiska översikter (som totalt innefattade 18 originalartiklar), samt en enskild studie. Interventionerna utvärderades huvudsakligen i kontrollerade eller icke-kontrollerade observationsstudier, ofta med flera simultana komponenter, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser kring effekterna. Majoriteten av suicidpreventiva mediekampanjer utvärderades med positiva resultat, och bedöms ha måttlig evidens. 

Kampanjer

Kampanjer som var en del av en större multikomponentsatsning tenderade att producera bättre och mer bestående resultat än kampanjer som implementerades självständigt. En studie utvärderade effekterna av att sprida informationsfilmer, där personer som överlevt suicidförsök genom självbränning berättade om sina skador och copingstrategier. Studien rapporterade blandade resultat och bedöms ha måttlig evidens. En meta-analys utvärderade effekterna av skyltar som uppmuntrar till hjälpsökande uppsatta vid suicidtäta platser (klippkanter, parkeringshus, hyresstugor i semesterorter). 

Skyltarna hade exempelvis telefonnummer till en nationell hjälplinje. I vissa studier kombinerades skyltarna med andra insatser, exempelvis installering av kristelefoner och riktlinjer för medierapportering. Analyserna visade på signifikanta effekter endast när en outlier exkluderades (interventionen ansågs vara motarbetad av en hemsida som uppmuntrade folk att ta sina liv). Insatsen bedöms därför ha måttlig evidens. Riktlinjer kring medierapportering som isolerad insats utvärderades i en studie av sämre kvalitet, dock med stora effekter, och bedöms ha måttlig evidens. Överlag bedöms mediebaserade insatser ha måttlig evidens, men mediekampanjer bedöms ha något starkare evidens än andra insatser.