INSATSER

__________
Övrigt - Fördjupning

Motion och kost
FÖRDJUPNING NIVÅ 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Motion och kost

Människans psykiska hälsa och välmående är i många avseenden avhängigt dess fysiska hälsa, och vice versa. Flera studier har funnit olika typer av samband mellan kost, graden av fysisk aktivitet, och psykiska åkommor såsom depression hos både unga och vuxna (Opie m.fl., 2017; Lai m.fl., 2014; Rebar m.fl., 2015; Korczak m.fl., 2017). Litteraturen som granskats i den aktuella litteraturöversikten undersökte om risken för suicidhandlingar kunde reduceras genom ett ökat intag av det fleromättade fettet Omega-3, samt genom ökad fysisk träning (aerobisk träning, styrketräning, m.m.).

Insatsens vetenskapliga underlag

Tidigare sammanställningar (Mann m.fl., 2005, Zalsman m.fl., 2016) har inte dokumenterat evidens kring ovan beskrivna insatser.

Den aktuella litteratursökningen identifierade ytterligare två systematiska sammanställningar innehållande tre originalstudier.

En sammanställning granskade sambandet mellan Omega-3-intag och suicidrisk, men fann inga genomförda interventionsstudier (Riblet m.fl., 2017). Det vetenskapliga underlaget för insatsen betraktas därmed fortfarande som svagt. Den andra översikten undersökte sambandet mellan motion och suicidala beteenden (Krogh m.fl., 2017), och fann tre studier som rapporterade ett suicid och ett suicidförsök i interventionsgrupperna (suicid: RR = 2.21, 95% CI: 0.24-20.21; p = 0.48, Krogh m.fl., 2009; Krogh m.fl., 2012; Schuch m.fl., 2011).

Fördjupning
Motion och kost

Slutsats

Eftersom antalet studier är litet, och antalen suicid och suicidförsök som begicks i dessa är för få att dra slutsatser kring, bedöms evidensen som svag.