FÖRDJUPNING NIVÅ 1

Skolbaserade insatser

De flesta skolbaserade interventioner som hittills utvärderats har genomförts i form av olika universella program eller selektiva program för individer med förhöjd suicidrisk (de som uppvisar riskbeteenden vid screening). Målen med skolbaserade program handlar oftast om att förstärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer. Det är vanligt att programmen innehåller komponenter som syftar till att öka elevernas medvetenhet kring ämnet suicid och psykisk ohälsa, exempelvis genom samtal och diskussioner. De flesta program bygger även på att uppmuntra eleverna till hjälpsökande för sig själva och andra.

Tidigare evidenssammanställningar (Zalsman m.fl., 2016) har indikerat att programmen leder till ökad kunskap och förändrade attityder gentemot suicid, men att få studier har rapporterat effekter på suicidbeteenden. Zalsman m.fl. (2016) rapporterade dock att tre stora randomiserade kontrollerade studier (av programmen Signs of Suicide, Youth Aware of Mental Health, Good Behavior Game) visat på signifikant minskade suicidförsök och suicidtankar i studiepopulationen.

Den aktuella litteratursökningen identifierade ytterligare sju systematiska sammanställningar och meta-analyser (inkluderande totalt 15 originalstudier), samt fyra enskilda originalstudier. Resultaten visade att det vetenskapliga stödet för de olika programmen är mycket varierat. Skolprogram bedöms överlag ha stark evidens då flera studier av bättre design påvisade positiva effekter på både suicid och suicidförsök. De program som bedöms ha stark evidens är Youth Aware of Mental Health (YAM) och Good Behavior Game. Evidensen för Signs of Suicide bedöms vara stark i en högstadiekontext, men svag i andra kontexter. Randomiserade kontrollerade studier av dessa tre program rapporterade signifikant minskade suicidförsök.

Programmen Surviving the Teens och Family Check-Up (FCU) bedöms ha måttlig evidens. Övriga program bedöms ha svag evidens, bland annat Yellow Ribbon, Sources of Strength, HeadStrong, Care, Assess, Respond, Empower (CARE), Parents CARE (P-CARE), och Coping and Support Training (CAST). Communities That Care (CTC) bedöms ha ingen evidens för suicidrelaterade utfall.