FÖRDJUPNING NIVÅ 1

Stärkt Vårdkedja

Vårdkedja är en term som ibland används för att beskriva en heterogen samling insatser som syftar till att öka vårdens effektivitet och kvalitet. Sådana insatser syftar ofta till att skapa en sammanhållen vård i olika steg. Specifika insatser som avser att förbättra vårdkedjan inkluderar exempelvis olika former av case management, outreach, vårdkontinuitetsstrategier, och patientuppföljningar.

I den aktuella litteraturstudien identifierades 20 översiktsartiklar samt sex originalstudier som dokumenterat dessa interventioners evidens. I de 20 sammanställningarna citerades total 71 unika originalstudier. Å ena sidan finns det naturligtvis goda teoretiska skäl att anta att en förbättrad vårdkedja medför positiva effekter för suicidala patienter. Ett stort antal studier har visat att tillgång till psykiatrisk vård är en av de viktigaste strategierna inom suicid-prevention. Å andra sidan är det granskade evidensunderlaget heterogent och relativt motsägelsefullt, och studierna av blandad kvalitet, varför ingen av insatserna bedöms ha stark evidens. På det hela taget bedöms evidensen för förbättringar av vårdkedjor som mått-lig. Ett antal studier beskrivna i litteraturöversikten rapporterade goda effekter av att göra övergripande multikomponentsatsningar för att stärka vårdkedjan. Emellertid är det svårt att utröna exakt vilka insatser som bidragit till reducerade suicidtal.

Specifika insatser som bedöms ha måttlig evidens inkluderar: telefon- och brevbaserade patientuppföljningar, inbokade patientsamtal och trygghetslarm (Tele-Help/Tele-Check), samt outreach-strategier. Vidare bedöms evidensen vara svag för case management, intensiv case management, care management, Bostad Först, samt ”green cards” (som ger snabbare åtkomst till vård vid suicidal kris).

Den slutgiltiga rekommendationen kring stärkt vårdkedja bör ske efter en kartläggning av vårdkedjans befintliga skick.