FÖRDJUPNING NIVÅ 1

Utbildning av andra yrkesgrupper och gatekeepers

Denna kategori inbegriper olika typer av utbildningar, psykoedukationer, och gatekeeperutbildningar riktade till icke-kliniker. Utbildningsinsatserna kan behandla områden såsom riskfaktorer för suicidhandlingar, och hur man kan hjälpa en suicidal individ eller referera denne till annan adekvat hjälpinstans.

I översikten av Zalsman m.fl. (2016) identifierades inga randomiserade kontrollerade studier som kunde styrka att utbildning av gatekeepers, som isolerad insats, påverkade suicidtal. Detta eftersom att utbildningsinsatser sällan implementeras isolerat från andra insatser. Författarna föreslår att mätningar av förändringar i antal remisser och påbörjade behandlingar bör användas för att kunna utvärdera effekten indirekt.

I den aktuella litteratursökningen identifierades 14 ytterligare systematiska sammanställningar samt tre enskilda studier som undersökt effekten av denna typ av insats. Sammanställningarna inkluderade totalt 29 originalstudier. Över lag bedöms evidensen vara måttlig. Flera större multikomponentsatsningar producerade positiva utfall, med minskade suicidtal eller suicidförsökstal i befolkningen där de implementerades. Emellertid kunde effekten av själva utbildningsinsatserna inte fastställas, och metodologiska begränsningar förekom ofta i dessa studier. Meta-analyser indikerade också att ett antal gatekeeperprogram riktade till specifika yrkesgrupper (t.ex. poliser, militärer, brandkår) kan ha goda effekter. Även här fanns dock metodologiska begränsningar.

Två program som riktar sig till vuxna som står nära ungdomar med hög suicidrisk (Youth Nominated Support Team, respektive Resourceful Adolescent Parent Program) utvärderades men producerade inte övertygande resultat, delvis på grund av metodologiska begränsningar. Evidensbasen för dessa specifika program bedöms vara svag. Ett program som riktar sig till latinamerikanska föräldrar och deras barn för att främja bättre kommunikation utvärderades på suicidrelaterade utfall och bedöms ha måttlig evidens för suicidförsök. Dock var effekten svag och det är osäkert hur generaliserbara resultaten är till svensk kontext eftersom studien utfördes i USA.