FÖRDJUPNING NIVÅ 1

Utbildning av sjukvårdspersonal

Utbildning av primärvårdspersonal kan förebygga suicid, enligt forskning dokumenterad i Zalsman m.fl. (2016). Utbildning som fokuserar på ökad identifiering av depression inom primärvården var en av de mest effektiva interventionerna vad gäller minskning av suicid, ansåg författarna. Det har dock varit svårt att bekräfta exakt hur de kausala mekanismerna ser ut.

I den aktuella litteratursökningen identifierades fem ytterligare systematiska sammanställningar (innehållande 15 originalstudier), samt en enskild originalstudie. Studierna indikerade tillsammans ett mer inkonsekvent stöd för dessa utbildningsinsatser än vad som rapporterades av Zalsman m.fl. (2016). Positiva effekter påträffades i en randomiserad kontrollerad studie, en kvasiexperimentell studie och ett antal studier av sämre kvalité, medan andra randomiserade kontrollerade studier och kontrollerade observationsstudier rapp-orterade nollresultat. Den studie som rapporterade störst effekter implementerades i Ungern och var en bred multikomponentstudie där den isolerade effekten av själva utbildningen inte rapporterades. Evidensen bedöms därmed som måttlig. Fler studier behövs för att utvärdera insatsens effektivitet, då helst i svensk vårdkontext.