RESURSER

______________

INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESURSER

HANDLINGSPLANER

Stödmaterial för handlingsplan

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har utarbetat ett material för att stödja kommunerna i arbetet med att ta fram handlingsplaner för suicidprevention. Detta är en del av en överenskommelse mellan Region Stockholm och länets kommuner om en länsgemensam satsning på självmordsprevention som i sin tur bygger på överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om psykisk hälsa 2020. Regeringen och SKR framhåller att självmordsprevention är ett prioriterat område och att det kunskapsbaserade suicidpreventiva arbetet på regional och lokal nivå behöver förstärkas.

Stödmaterialet har utarbetats av Inga-Lill Ramberg och Gergö Hadlaczky från NASP. Rickard Bracken, Suicide Zero och Else-Marie Törnberg, Suicidprevention i Väst (SPIV), har bidragit med värdefulla synpunkter.