Lyssna
Hoppa till huvudinnehåll

Tabell 1

Tabell
Gruppering av insatser, som bedömningen av evidens gäller Motivering till gruppering av insatser
Suicidpreventiva insatser med multipla komponenter Inga underkategorier had skapats; den samlade evidensen har bedömts. Ej tillämpligt. Multikomponentinsater rekommenderas in generell mening, men inga specifika insatser lyfts fram. Komponnterna bör väljas ut på basis av deras dokumenterade evidens, men också deras genomför barhet i den aktuella kontexten.
Prediktion av suicid Ej tillämpligt. Insatserna har inte grupperats.
Restriktion av suicid-metoder Barriärer, broräcken och klippräcken; Övervakning av suicidtäta platser, Pesticider; Järnvägsinterventioner; Skjutvapen; Övriga metodrestriktioner (läkemedel/farmaceutiska preparat, hängning, avgifter av gaser) Uppdelning har huvudsakligen gjorts på basis av hur insatersa kategoriserats och utvärderats i den granskade forskningen. I sekundär mening har uppdelningen gjorts på basis av vilken aktör de berör.
Minskad alkoholkonsumption Inga underkategorier har skapats; den samlade evidensen har bedömts. Ej tillämpligt.
Stärkt vårdkedja Barriärer, broräcken och klippräcken; Brevbaserade patientuppföljningar; Tele-Check; Green cards; Case management; Outreach; Care management; Uppföljning utförd av allmänläkare; Housing First; Coping card; Övergripande förändringar av vårdekedjan. Uppdelningen av insatser har skett på basis av flera faktorer: huvudsakligen baserat på nterventionens innehåll, vilken aktör de berörm och den förmodade versamma mekanisken; men också hur de grupperats och utvärderats i litteraturen (t. ex. vilka interventioner som samanalyserats i meta analyser).
Utbildning av icke-kliniker Program som syftar till att reducera suicidrisk hos unga: Youth Nominater Support Team (YST); SafeTALK; Resourceful Adolescent Parent Program (RAP-P); Familias Unidas (ej suicidpreventivt syfte). Program riktade till serviceyrken: Utbildningar som utgör en del av större befolkningsriktade multikomponentsatsningar. Uppdelning har huvudsakligen gjorts på basis av insatsernas innehåll och vilka aktörer de berör.
Skolbaserade insatser CARE, CAST och P-CARE Yellow Ribbon; Signs of Suicide; Good Behavior Game; Youth Aware of Mental Health; Surving the Teens; Headstrong; Sources of Strength; "Miami-studien". En evidensbedömning gjorts för alla enskilda skolbaserade prgram, eftersom de är standariserade i hög grad.
Rapportering och informationskampanjer i media Suicidpreventiva mediekampanjer skyltar som uppmuntrar till hjälpsökande riktlinger kring medierapportering. Uppdelningen har huvudsakligen gjorts på basis av insatersernas innehäll och vilka aktörer de berör.
Hjälp- och stödlinjer Inga underkategorier av insatser har skapats. Den samlade evidenser har bedömts. Under denna rubrik identifieras endast två insatser (en telefonlinge riktad till poliser i Kanada, och en telefonlinje riktad till äldre personer med remiss). Evidensen har bedömts för båda insatserna tillsammans eftersom båda insatserna var multikomponentsatsningar där effekten av själva stödlinjerna inte kunde isoleras. Det har med andrea ord inte vart möjligt att avgöra om effektheterogeniteten berott på att stödlingerna skilt sig åt.
Teknologibaserade insatser Inga underkategorier av insatser har skapats. Den samlade evidensen har bedömts. En evidensbedömning gjörts för alla enskilda teknologibaserade insatser, eftersom de är standardiserade i hög grad.
Motion och kost Inga underkategorier av insatser har skapats. Den samlade evidensen har bedömts. Under denna rubrik identifierades endast två insatser (ökat intag av Omega-3, samt ökad fysisk träning). Evidensen har bedömts för båda insatserna tillsammans eftersom igen av insatserna har någon dokumenterad effekt.